REGULAMIN SERWISU

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z  SERWISU FLY.OSKAR.COM.PL 

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), Biuro Podróży Oskar siedzibą w Poznaniu pl. Wolności 2/4C, 61-738 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000701992, NIP 7831766932, REGON 368637910, kapitał zakładowy w wysokości 50000 zł, ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, poprzez pośrednictwo w zawieraniu umów o udział w imprezie turystycznej na rzecz Touroperatorów i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

DEFINICJE: 

Administrator: Administratorem danych osobowych jest Biuro Podróży Oskar z siedzibą w Poznaniu pl. Wolności 2/4C, 61-738 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000701992, NIP 7831766932, REGON 368637910, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł,

Współadministrator: współadministratorami  danych osobowych są:

 • OnHolidays Polska sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie 02-691, ul. Obrzeżna 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000556063 NIP: 5213696318, REGON: 361291638, o kapitale zakładowym 1.000.000 zł
 • Exim S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Płocka 31A, 01-619 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 000039179, NIP: 7010307471, REGON:143191740, o kapitale zakładowym 4.400.000 zł
 • Best Reisen Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zwycięzców 28 lok.32, 03-938 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr, KRS: 0000331852, NIP: 5213531497, REGON: 141887554 o kapitale zakładowym 200.000 zł
 • OTI sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 03-219 przy ul. Elektorowa 2 budynek D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000432540, NIP: 521-363-65-52, REGON: 146296912, kapitał zakładowy w wysokości 425.000 zł
 • Blue Style sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , przy ul. Pruszkowskiej 29 lok.U1,02-119 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS:0000651310, NIP:7010641075, REGON:366054742, o kapitale zakładowym 1.950.000,00 zł
 • Grecos Holiday sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 76A, 60-311 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS:0000249102, NIP: 7781432010 REGON: 30018930, o kapitale zakładowym 440 000,00 zł
 • Nekera sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Nowogrodzka 40,00-695, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr, KRS: 0000815830, NIP:701-09-57-111, REGON: 384937226, o kapitale zakładowym 1.500.000 zł
 • Ecco Holidays sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu , Al. Solidarności 46 61-696 Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS:000082342, NIP:5213696318, REGON: 361291638, o kapitale zakładowym 35.100.000,00 zł
 • Prima Holiday sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Joachima Lelewela 18, 01-624 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS:0000414449, o kapitale zakładowym  500.000 zł
 • Coral Travel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042618, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000.000 zł
 • RAINBOW

Touroperator (Organizator) – przedsiębiorstwo turystyczne, które tworzy, oferuje i realizuje imprezy oraz usługi turystyczne bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego lub razem z innym przedsiębiorcą turystycznym lub też przedsiębiorcą turystycznym, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy turystycznemu zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2022.511), z którymi Biuro Podróży Oskar sp. z o.o. współpracuje jako agent turystyczny.

OSKAR - Biuro Podróży Oskar sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, agent Touroperatorów świadczący usługi za pośrednictwem Serwisu, którego działalność polega na pośredniczeniu w zawieraniu umów o udział w imprezach turystycznych utworzonych przez Organizatorów. 

Hasło - unikalny ciąg znaków ustalony przez Użytkownika w celu zalogowania się do Konta Klienta.

Login - adres e-mail użytkownika, podczas rejestracji do  Serwisu. 

Użytkownik Serwisu - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez fly.oskar.com.pl, jak również kontaktująca się z Konsultantem w inny sposób, bez względu na to, czy działa we własnym imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich. Użytkownikiem może być również osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnej, za zgodą opiekuna prawnego.

Formularz kontaktowy - elektroniczna ścieżka kontaktu z Agentem w celu złożenia zapytania.

Impreza turystyczna - usługi turystyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Konto Klienta - przestrzeń umieszczona w Serwisie zawierająca związane z Klientem dane, dostępne po dokonaniu rejestracji, umożliwiająca bezpośredni dostęp m.in do dokonanych rezerwacji, zarządzania dostępnymi usługami oraz funkcjonalnościami. 

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Rezerwacja- złożenie zamówienia na udział w imprezie turystycznej dostępnej w Serwisie. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją odpowiednich Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej i Warunkami Ubezpieczenia w Trakcie Podróży oraz Polityką prywatności.

Serwis - strona internetowa umieszczona pod adresem www.fly.oskar.com.pl 

Umowa - umowa o udział w imprezie turystycznej zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

Zgłoszenie – formularz elektroniczny dostępny w Serwisie na podstawie którego Użytkownik w sposób niezobowiązujący oraz bezpłatny zgłasza chęć zakupu oferty turystycznej i kontaktu z Agentem.  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.fly.oskar.com.pl 
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.
 3. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest przeglądanie i zapoznawanie się z ofertami różnych Touroperatorów oraz przesłania Zgłoszenia jak również Rezerwacji i tym samym zawarcie Umowy.

IIII. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik korzysta z Serwisu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 
 2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) Użytkownik nie może wprowadzać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Korzystanie z Serwisu z użyciem fałszywych danych lub podszywanie się pod osobę trzecią jest prawnie zabronione pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Administratora, Administrator może podjąć wszelkie działania przewidziane prawem, aby ograniczyć Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu: 
 • Urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet. 
 • Zainstalowanie na urządzeniu końcowym najnowszej wersji  przeglądarki internetowej: FireFox, Chrome, Safari, Edge, Opera.

III.ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne  z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 
 2. Oskar w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie ofert oraz zapoznanie się z różnymi rodzajami imprez turystycznych oraz propozycjami wyjazdów: w kraju oraz zagranicą, weekendowych oraz tygodniowych, jak również objazdowych oraz wypoczynkowych.
 3. Oskar dochowa staranności co do prawdziwości przedstawianych ofert Touroperatorów w swoim serwisie, jednakże zastrzega możliwość publikowania wizualizacji i ofert poglądowych, które mogą różnić się w rzeczywistości, za co nie ponosi w żadnym zakresie odpowiedzialności.
 4. Oskar w  ramach Serwisu umożliwia  Użytkownikowi zapisanie się do newslettera i otrzymywania wiadomości mailowych. 
 5. Oskar umożliwia Użytkownikom uzyskanie aktualnej kalkulacji, to jest ustalenia wstępnej wysokości ceny imprez turystycznych jak również umożliwia dokonanie rezerwacji i nabycia usługi, miejsc w imprezie turystycznej oraz dokonania za nie płatności.
 6. Oskar w ramach Serwisu publikuje aktualne ceny zgodnie z zawartymi umowami z Touroperatorami i zobowiązuje się do utrzymywania ich na uzgodnionym poziomie.
 7. Oskar prezentuje wszystkie imprezy turystyczne zgodnie z oczekiwaniami, wybranym przez Użytkownika zakresem podając szczegółowy opis świadczeń oraz ich cenę. 
 8. Oskar w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikowi dokonanie Zgłoszenia chęci barania udziału w imprezie turystycznej bądź dokonania rezerwacji miejsca w imprezie turystycznej z obowiązkiem zapłaty.

   a)     Zgłoszenie:

i. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w imprezie turystycznej, nie zobowiązuje Użytkownika do jej zakupu oraz nie wiąże się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów.

ii. Celem wysłania zgłoszenia jest zakomunikowanie przez Użytkownika zainteresowania ofertą i chęci konsultacji z Agentem w celu weryfikacji dostępności oferty oraz jej ceny.

iii. Kontakt Agenta z Użytkownikiem wysyłającym Zgłoszenie odbywa się w godzinach pracy Agenta oraz za pośrednictwem adresu email bądź numeru telefonu podanych przez Użytkownika w formularzu Zgłoszenia.

iv. W celu wysłania Zgłoszenia, Użytkownik podaje następujące dane: płeć, imię, nazwisko, data urodzenia, telefon, email, adres (ulica, miasto, kod pocztowy).

v. W celu wysłania Zgłoszenia niezbędne jest, aby Użytkownik zapoznał się i zaakceptował Regulamin Serwisu oraz Politykę Prywatności, Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych odpowiednie dla danego Touroperatora, wyraził zgodę na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres email zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również wyraził zgodę na kontakt drogą telefoniczną zgodnie z prawem telekomunikacyjnym.

 

b)     Rezerwacja z obowiązkiem dokonania płatności:

i. W przypadku dostępności oferty oraz umożliwienia przez danego Touroperatora jej bezpośredniego zakupu za pośrednictwem Systemu, Użytkownik ma możliwość dokonania rezerwacji wraz z obowiązkiem uiszczenia płatności.

ii. Dokonanie Rezerwacji z obowiązkiem uiszczenia płatności wiąże się z podaniem obowiązkowo przez Użytkownika następujących danych: płeć, imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres email, adres (ulica, miasto, kod pocztowy).

iii. W celu dokonania zapłaty Użytkownik podaję następujące dane płatnika: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, data urodzenia, adres (ulica, miasto, kod pocztowy).

iv. Formularz Rezerwacji zawiera Harmonogram Płatności, który w szczegółowy sposób informuje Użytkownika o kwocie należnej zaliczki i terminie w jakim Użytkownik jest zobowiązany do jej uiszczenia. Nieuiszczenie zaliczki we wskazanym terminie jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji.

v. W przypadku imprez turystycznych z krótszą datą realizacji może być wymagana zapłata całości wartości.

vi. W celu dokonania rezerwacji niezbędne jest, aby Użytkownik zapoznał się i zaakceptował Regulamin Serwisu wraz z Polityką Prywatności, Ogólnymi Warunkami  Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych odpowiednich dla danego Touroperatora, Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiednie dla danego Touroperatora oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji rezerwacji, wyrazić zgodę na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres email zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również wyrazić zgodę na kontakt drogą telefoniczną zgodnie z prawem telekomunikacyjnym.

vii. Dodatkowo Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z RODO.

viii. Po potwierdzeniu rezerwacji „Rezerwuj z obowiązkiem zapłaty” dochodzi do zawarcia Umowy w postaci elektronicznej z Użytkownikiem Serwisu. Użytkownik poprzez dokonanie zapłaty w całości bądź w części  (wpłata zaliczki) akceptuje warunki Umowy i nie musi w inny dodatkowy sposób wyrażać zgody na jej zawarcie. Biuro Podróży Oskar niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi zawarcie Umowy.

ix. Realizacja Umowy następuje zgodnie z odpowiednimi dla danego Touroperatora Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych oraz pozostałymi zapisami zawartymi w Regulaminie i dokumentach dołączonych  do Rezerwacji.

U         9. Użytkownik każdorazowo zobowiązany jest do weryfikacji przesłanych dokumentów pod kontem zgodności danych oraz wybranej usługi.

 1. Serwis zastrzega sobie możliwość wycofania oferty bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników
 2. Serwis zastrzega sobie możliwość usunięcia niepotwierdzonych rezerwacji, bądź rezerwacji wygenerowanych w sposób podejrzany, niepoprawny bądź bezprawny bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkownika.
 3. Zawierając Umowę, która obejmuje osoby trzecie jako uczestników (zwłaszcza w charakterze podróżnych), Użytkownik zobowiązuje się do przekazania tym osobom wszelkich uzyskanych i związanych z Umową informacji, jak również udzielenia im informacji o sposobie uzyskania informacji od Touroperatora lub OSKAR.

IV. PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek Vat.
 2. Sposoby i możliwości dokonania płatności opisane są po dokonaniu Rezerwacji, w podsumowaniu rezerwacji wysłanej za pośrednictwem wiadomości e-mail otrzymywanej na wskazany adres poczty elektronicznej. 
 3. Użytkownik dokonuje płatności z tytułu zawartej Umowy w sposób szczegółowo określony w Umowie.

 

V.PRAWA AUTORSKIE

 1. Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują OSKAR oraz Touroperatorom.
 2. Użytkownicy Serwisu mają prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron internetowych.

VI.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych odpowiednich dla danego Touroperatora.

VII.REKLAMACJE

 1. Postanowienia niniejszego punktu znajdują zastosowanie, pod warunkiem, że dodatkowe regulaminy, warunki czy zasady wewnętrzne wydane przez OSKAR oraz Touroperatorów  nie wskazują inaczej. 
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi oferowane w ramach Serwisu nie są realizowane bądź zostały zrealizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu
 3. Reklamacje, które dotyczą niewywiązania się bądź nienależytego wywiązania się z Umowy przez Touroperatora, Użytkownik zobowiązany jest do kierowania w sposób bezpośredni do właściwego, wpisanego w zawartej Umowie Touroperatora. Złożenie reklamacji za pośrednictwem Oskar może w znaczący sposób wydłużyć postępowanie reklamacyjne.
 4. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej listem poleconym (nie faxem oraz nie e-mailem) wysłanym na adres Touroperatora wskazany w  zawartej Umowie.
 5. Touroperator rozpoznaje reklamację zgodnie z zasadami opisanymi w Ogólnych warunkach Uczestnictwa odpowiednich dla Touroperatora, które stanowią nieodzowną część Umowy.
 6. Reklamacja winna zawierać dokładne oznaczenie imprezy której dotyczy w tym przynajmniej dane osób ją wnoszących, numer imprezy oraz opis stanu faktycznego a także w miarę możliwości dokument potwierdzający zawarcie umowy, dokumentację fotograficzną itp.

VIII.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Oskar nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe podczas przeglądania Serwisu takie jak przejęcie przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niepoprawnego działania Serwisu oraz przerw w jego funkcjonowaniu, gdy do takiej przerwy doszło z przyczyn niezależnych od Administratora. Administrator dokłada wszelkich starań, by Serwis działał nieprzerwanie oraz bezbłędnie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania Serwisu w urządzeniu/urządzeniu mobilnym należącym do Użytkownika.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku użytkowania Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody poniesione przez Użytkownika bądź osobę trzecią w wyniku korzystania z Serwisu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, na które wpływ miał Użytkownik bądź osoba trzecia.

IX.DOSTĘP DO SERWISU

 1. Administrator zapewnia ciągły dostęp do Serwisu, jednakże zastrzega sobie prawo do wystąpienia przerw lub ograniczeń w funkcjonalności  Serwisu wskutek przyczyn technicznych. Ograniczenia lub przerwy techniczne mogą również wystąpić w systemach, z których korzysta Serwis, co może skutkować czasową niedostępnością pewnych ofert lub brakiem możliwości dokonania rezerwacji czy zalogowania się. Administrator dołoży wszelkich starań, aby ograniczenia z korzystania z Serwisu oraz przerwy techniczne, trwały jak najkrócej. 

X.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Przekazywane dane osobowe przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Serwisu, są  zbierane i przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Polityką Prywatności. 
 2. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu.
 3. Więcej informacji o zasadach korzystania z plików cookies i innej tego typu technologii dostępne jest tutaj  [www/ polityka prywatności.]

XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany regulaminu dokonywane będą przez Oskar poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.fly.oskar.com.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie w chwili umieszczenia go na powyższej stronie internetowej. 
 2. Oskar może wydawać dodatkowe regulaminy, warunki, zasady, etc., regulujące szczegółowo daną usługę oferowaną w ramach Serwisu lub pakietu takich usług.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z Umową zawartą w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu bądź korzystaniem z Serwisu będą rozpatrywane przez właściwy Sąd rzeczowo i miejscowo dla siedziby OSKAR. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza: 
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 2022.06.29), 
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03.),
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19)

 

5.     Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie wiążących przepisów prawa. 

6.     Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

7.     Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. nie jest stosowana do umów o imprezę turystyczną – zgodnie z treścią art. 3 ust 1 pkt 8 ustawy                                                       

 

Regulamin obowiązuje od dnia 27.10.2022

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje ogólne  

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Biuro Podróży Oskar sp. z o.o. oraz serwis internetowy fly.oskar.com.pl (zwany dalej Serwisem).

Właścicielem Serwisu jak również Administratorem danych osobowych jest Biuro Podróży Oskar sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pl. Wolności 2/4C, 61-738 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000701992, NIP 7831766932, REGON 368637910, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł, (zwana dalej Administrator).

 

Współadministratorami danych osobowych są: 

1.      OnHolidays Polska sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie 02-691, ul. Obrzeżna 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000556063 NIP: 5213696318, REGON: 361291638, o kapitale zakładowym 1.000.000 zł

2.      Exim S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Płocka 31A, 01-619 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 000039179, NIP: 7010307471, REGON:143191740, o kapitale zakładowym 4.400.000 zł

3.      Best Reisen Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zwycięzców 28 lok.32, 03-938 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr, KRS: 0000331852, NIP: 5213531497, REGON: 141887554 o kapitale zakładowym 200.000 zł

4.      OTI sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 03-219 przy ul. Elektorowa 2 budynek D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000432540, NIP: 521-363-65-52, REGON: 146296912, kapitał zakładowy w wysokości 425.000 zł

5.      Blue Style sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , przy ul. Pruszkowskiej 29 lok.U1,02-119 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS:0000651310, NIP:7010641075, REGON:366054742, o kapitale zakładowym 1.950.000,00 zł

6.      Grecos Holiday sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 76A, 60-311 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS:0000249102, NIP: 7781432010 REGON: 30018930, o kapitale zakładowym 440 000,00 zł

7.      Nekera sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Nowogrodzka 40,00-695, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr, KRS: 0000815830, NIP:701-09-57-111, REGON: 384937226, o kapitale zakładowym 1.500.000 zł

8.      Ecco Holidays sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu , Al. Solidarności 46 61-696 Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS:000082342, NIP:5213696318, REGON: 361291638, o kapitale zakładowym 35.100.000,00 zł

9.      Prima Holiday sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Plac Joachima Lelewela 18, 01-624 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS:0000414449, o kapitale zakładowym  500.000zł

10. Coral Travel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042618, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000.000 zł 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się w formie  pisemnej pod adresem: Biuro Podróży Oskar, ul. Obornicka 85, 62-002 Suchy Las
bądź w formie mailowej na adres: rodo@oskar.com.pl 

Dokładamy szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis oraz korzystających z usług Biura Podróży Oskar.

Zobowiązujemy się do postępowania z danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwanej dalej RODO).

W celach informacyjnych, zachęcamy do zapoznania się z poniższą polityką prywatności (zwana dalej Polityką Prywatności), w której informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach zbierania i wykorzystywania tych danych jak również przysługujących prawach Użytkowników, których dane są przetwarzane

 

II. Jak zbieramy dane osobowe 

1. Zbieramy informacje dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy/ Użytkownik.

2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane: 

a. w przypadku korzystania z usługi rezerwacji za pośrednictwem strony www.fly.oskar.com.pl, 
b. drogą telefoniczną, e-mailową oraz w biurach agencyjnych;

c. dołączenia do bazy mailingowej/ newsletter;
d. korzystania z formularza kontaktowego w serwisie; 
e. korzystania z czatu z konsultantem w serwisie;
f. korzystania z kontaktu za pośrednictwem sieci społecznościowych w tym m.in. Facebook, Instagram;

3. W przypadku korzystania z usług rezerwacji, Użytkownik podaje następujące dane: 

a. Imię
b. Nazwisko

c. Data urodzenia
d. Numer telefonu
e. Adres email  
f. Adres ( ulica, miasto, kod pocztowy) 
g. Płeć  

Podanie powyższych danych przez Użytkownika jest niezbędne w celu zawarcia Umowy, a tym samym  w celu świadczenia usługi.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie zostaną podane powyższe dane osobowe, nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji uniemożliwi to korzystanie z przedstawionych usług turystycznych. 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa bądź są to dane niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, możemy wymagać innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych, podatkowych, ubezpieczeniowych, zdrowotnych takich jak:

 • dane z dowodu osobistego lub paszportu niezbędne do realizacji umowy (w zależności od kraju wyjazdu lub oferty) oraz weryfikacji tożsamości klienta, tj. miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu,

 • numer PESEL (w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa lub w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej),

 • dane dotyczące niepełnosprawności lub ograniczonej sprawności ruchowej wraz z określeniem ich stopnia i rodzaju oraz imię i nazwisko osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej, podane dobrowolnie, dla skorzystania z ewentualnych dodatkowych uprawnień i świadczeń,

 • dane dotyczące kobiet w ciąży, podane dobrowolnie, dla skorzystania z ewentualnych dodatkowych uprawnień i świadczeń.


4. W przypadku wyrażenia woli dołączenia do bazy mailingowej/ newsletter, Użytkownik podaje adres e-mail.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przesyłania informacji handlowych.


5. W przypadku wyrażenia woli skorzystania z formularza kontaktowego w Serwisie, Użytkownik podaje: 

a. Imię

b. Nazwisko

c. Numer telefonu

d. Adres email

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu skorzystania z opcji formularza kontaktowego.

 

6. W przypadku wyrażenia woli skontaktowania się za pośrednictwem czatu, Użytkownik podaje adres e-mail.


Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu komunikacji poprzez czat.

III. Udostępnianie danych osobowych innych osób 

Wykorzystujemy dane osobowe osób trzecich dostarczone nam przez Użytkownika w ramach rezerwacji. Udostępniając dane osobowe innych osób, Użytkownik musi mieć pewność, że wyrażają oni na to zgodę i jest tym samym upoważniony do ich udostępnienia. Użytkownik musi się też upewnić, że w razie potrzeby osoby te mają świadomość sposobu wykorzystywania przez Administratora oraz Współadministratorów ich danych osobowych. 

IV. Cel przetwarzania danych osobowych oraz ich podstawa prawna 

1. Przetwarzamy zebrane dane osobowe w celu realizacji usług niezbędnych do wykonania Umowy oraz zarządzania rezerwacjami Użytkownika, jak również, wysyłania informacji marketingowych oraz handlowych.

2. Przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych.

3. Przetwarzamy zebrane dane osobowe, aby móc kontaktować się i przesyłać specjalnie przygotowane oferty. Dzięki nim Użytkownik ma dostęp do: 

a. informacji o produktach i ofertach; 

  b. indywidualnie przygotowanych ofert; 

c. informacji o promocjach i akcjach specjalnych; 

d. informacji o spotkaniach i imprezach organizowanych specjalnie dla naszych Klientów; 

e. informacji o możliwości uczestnictwa w konkursach i promocjach; 

f. udziału w programach lojalnościowych. 

4. Możemy wykorzystywać zebrane dane osobowe w celu reagowania na zarządzenia interwencjami związanymi z bezpieczeństwem, wypadkami lub innymi podobnymi zdarzeniami, w tym do celów medycznych i ubezpieczeniowych. 

5. Możemy wykorzystywać zebrane dane osobowe w celu odbycia podróży, kontroli granicznej jak również zapewnienia bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu bądź dozwolonych innych celów, które takie władze uznają za właściwe.

6. Możemy korzystać z zebranych danych osobowych w celu prowadzenia badań rynku, badania satysfakcji klienta, rozwijania i ulepszania gamy naszych produktów oraz komunikacji z klientami. 

7.Możemy wykorzystywane dane osobowe w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników i administrowania Serwisem. 

8. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu ułatwienia komunikacji marketingowej, personalizacji doświadczeń Użytkownika, poznania zainteresowań, monitorowania aktywności, wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań oraz dostarczania najlepiej dopasowanych do Użytkownika ofert. 

9. Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania danych do celów podatkowych i rachunkowych (wystawianie faktur i paragonów, ewidencja reklamacji).

10. W przypadku kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych, np. Facebook, Instagram, gromadzimy dane logowania i wszelkie dane osobowe dobrowolnie przekazane przez Użytkowników, takie jak opinie, wiadomości opublikowane na stronach naszych mediów społecznościowych oraz komentarze umieszczone np. pod zdjęciami, filmami. Jeżeli Użytkownik przesyła treści do sieci społecznościowej, wówczas podlegają one warunkom korzystania z takiej sieci oraz obowiązującej tam polityce prywatności.Ponieważ nie sprawujemy nad nimi kontroli, ani nie dokonujemy ich weryfikacji, zalecamy zapoznanie się z treścią dokumentów obowiązujących na takiej stronie przed udostępnieniem swoich danych osobowych.  

11. Podczas poruszania się po Serwisie możemy gromadzić informacje dotyczące: 

a. preferencji dotyczących podróży;

b. aktywności w obrębie naszych stron internetowych;

c. kliknięcia na jedną z naszych reklam, w tym tych przedstawionych na stronach innych organizacji;

d. sposobu uzyskania dostępu do naszych usług cyfrowych, włączając system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki; 

e. preferencje społeczne, zainteresowania i aktywności

 V. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Zbieramy, przetwarzamy i analizujemy dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

CEL: 

PODSTAWA PRAWNA: 

- rejestracji konta w witrynie

- złożenia i realizacji rezerwacji

- przyjmowania oraz rozpatrywania rezerwacji

- dokonywania zmian rezerwacji

- przyjmowania oraz rozpatrywania rezygnacji z rezerwacji 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług, sprzedaży lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy

 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych

- przesyłanie reklam, ofert oraz informacji o obowiązujących promocjach, w tym m.in. Newsletter 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

tj. przetwarzanie na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody 

- zapewnienie obsługi płatniczej w tym wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa zarówno podatkowych jak i księgowych 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych

- prowadzenie komunikacji za pośrednictwem m.in. czatu, maili, komunikatorów, telefonu, odpowiadanie na żądania klienta oraz ich realizacja

- obrona przed ewentualnymi roszczeniami jak również dochodzeniem roszczeń 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

tj. przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora

- wyświetlanie reklam dostosowanych do preferencji i zainteresowań Użytkowników (profilowanie) 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

tj. przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej

- reagowania na zarządzania interwencjami związanymi z bezpieczeństwem, wypadkami lub innymi podobnymi zdarzeniami, w tym do celów medycznych i ubezpieczeniowych. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

tj. przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej

art.9 ust. 1 lit. b RODO 

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez Administratora 

- udostępnianie danych osobowych organom regulacyjnym/państwowym

Art.6 ust.1 lit d RODO 

tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej 

 

VI. Czas przechowywania danych osobowych 

1. Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem, a także po jej zakończeniu, tak długo jak jest to niezbędne i dozwolone przez prawo. Czas przechowywania danych jest uwarunkowany każdorazowo od rodzaju danych jak również celów, w jakich mogą być przetwarzane. Po wykonaniu Umowy, dane będą przechowywane przez czas niezbędny do spełnienia zobowiązań prawnych w tym m.in. przechowywania faktur, czy rozwiązywania ewentualnych sporów i reklamacji.  

2. Przechowujemy dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie i rezygnacji z subskrypcji newslettera. Jednakże, pomimo zgłoszenia rezygnacji dane osobowe mogą być w dalszym ciągu przetwarzane w celu ewentualnych roszczeń związanych z jego subskrypcją w szczególności wskazanie pierwotnej zgody jak i następczej rezygnacji. 

VII. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim 

Dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, obiektom w których wykupiony jest pobyt, przewoźnikom, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, jak również podmiotom współpracującym z branży turystycznej. Możemy przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Ponadto dane osobowe możemy przekazywać podmiotom trzecim z którymi bezpośrednio współpracujemy i jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. 

VIII. Wykorzystanie plików cookie i  podobnych technologii do śledzenia danych 

Oskar korzysta z plików cookie czyli małych plików, które gromadzą i przechowują informacje, na podstawie których możliwe jest bieżące zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, jak również doskonalenie naszych usług  oraz monitorowanie skuteczności kampanii, zadowolenia Użytkownika i poprawy jakości obsług. Więcej informacji na temat polityki cookie dostępnych jest pod linkiem https://fly.oskar.com.pl/Onas

IX. Europejski obszar gospodarczy 

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane i przetwarzane poza miejscem ich zamieszkania, do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których mogą obowiązywać inne standardy ochrony danych. Dochowaliśmy wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio chronione i traktowane zgodnie z niniejszą informacją. Zabezpieczenia te obejmują odpowiednie klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa. 

X. Prawa Użytkownika którego dane osobowe są przetwarzane

1. Przysługujące uprawnienia każdego czyje dane osobowe są przetwarzane są następujące: 

a. prawo dostępu do danych osobowych;

b. prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadku ich niekompletności bądź nieprawidłowości;

c. prawo do żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

e. prawo do przeniesienia ich do innego administratora; 

f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wynikających z przepisów prawa, na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: IOD@uodo.gov.pl 

Podsumowanie 

1. Wszelkie zmiany polityki prywatności będą aktualizowane na bieżąco i udostępniane w niniejszej zakładce.

2. Ostatnia aktualizacja 03.10.2022 roku

 

 

 

TESTY COVID

 

 

AKTUALNE WARUNKI PODÓŻOWANIA

Poznaj zasady bezpieczeństwa epidemicznego w poszczególnych krajach.

GRECJA | TURCJA | EGIPT | HISZPANIA | BUŁGARIA | 

CHORWACJA | MALTA | CYPR | TUNEZJA | ALBANIA | 

WŁOCHY | PORTUGALIA | AUSTRIA | SZWAJCARIA | 

CZECHY | EMIRATY ARABSKIE | KUBA | MEKSYK | 

DOMINIKANA | WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA |

KENIA | TANZANIA | MALEDIWY | USA

 

SPRAWDŹ INFORMACJE NA GOV.PL

* informacje o sytuacji w poszczególnych państwach zaktualizowane są przez stronę gov.pl.

 

** Jeśli wylatujesz/wyjeżdżasz z innego kraju niż Polska lub jeśli korzystasz z tranzytu przez terytorium innego państwa, koniecznie sprawdź aktualne warunki wjazdowego również do tego kraju, ponieważ może to oznaczać dla Ciebie objęcie dodatkowymi restrykcjam

POLITYKA COOKIE

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

 

Ostatnia aktualizacja 27 października 2022 r.

 

1. W jaki sposób korzystamy z plików cooki

  Serwis używa niewielkich plików zwanych cookie. Zapisywane są one przez OskarFly za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez OskarFly usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis, jak również zapewniają jego prawidłowe przeglądanie. Dzięki czemu mamy możliwość opracowywania ogólnych statystyk, wyświetleń prezentowanych informacji w Serwisie oraz jego nieustannym udoskonalaniu. Wcześniej wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym czasie bądź zablokować zapisywanie nowych plików cookie.

  Mechanizm cookie jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

 

2. Rodzaje plików cookie

 Wyróżniane ze względu na żywotność:

 

 • Sesyjne pliki cookies – po zakończeniu danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
 • Trwałe pliki cookies - są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika. Ich ważność jest ściśle uzależniony od ich przeznaczenia, a zawartość po upływie tego czasu jest automatycznie usuwana.

Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą, wyróżniamy:

 

 • własne (tzw. First-party cookie) – przechowywane bezpośrednio przez naszą domenę
 •  stron trzecich (tzw. Third-party cookie) – tworzone i zbierane przez domeny naszych partnerów.

 


3.     Zmiana ustawień plików cookie

      Preferencje dotyczące plików cookie mogą Państwo zmienić w ustawieniach przeglądarki. W przypadku zablokowania w ustawieniach przeglądarki wszystkich plików cookie (w tym tych niezbędnych) korzystanie z naszej witryny w całości lub części może zostać utrudnione. Informacje o ustawieniach popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania polityki cookie można sprawdzić w poniższych linkach:

4.     Wykorzystywane pliki cookie

Korzystamy z następujących plików cookie:

Niezbędne pliki cookie - są to pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i korzystania z niej przez Użytkownika, dlatego też nie mogą zostać wyłączone w naszym systemie. Możliwa jest ich zmiana bezpośrednio w przeglądarce, jednakże witryna może wówczas funkcjonować w nieprawidłowy sposób. Niezbędne pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających weryfikację Użytkownika.

Wydajnościowe pliki cookie - są to pliki cookie wykorzystywane do analizy, weryfikacji i zbierania danych co do źródła ruchu na stronie, jak również liczby wizyt w witrynie oraz przebiegu sesji. Dzięki nim możemy monitorować pojawiające się błędy na stronie, a w konsekwencji dokonywać zmian i ulepszeń. Możliwe jest wyłączenie wydajnościowych plików cookie, wówczas nie będą zapisywały się informacje o odwiedzinach w witrynie i prowadzonych w nich działaniach.

Funkcjonalne pliki cookie - są to plik cookie wykorzystywane do poprawy funkcjonalności i personalizacji witryny. Dzięki nim prowadzone działania w sieci mogą być bardziej dopasowane do preferencji danego użytkownika. Możliwe jest wyłączenie funkcjonalnych plików cookie, wówczas nie będą zbierane informacje, jednakże niektóre bądź wszystkie usługi mogą wówczas nie działać prawidłowo

Ukierunkowane pliki cookie - są to pliki cookie wykorzystywane do rejestracji wizyt i podejmowanych ruchów przez Użytkowników w witrynie. Dzięki nim możemy dostosowywać naszą witrynę i wyświetlane reklamy do zainteresowań danego Użytkownika. Tego rodzaju pliki cookie mogą być instalowane za pośrednictwem naszej witryny przez naszych reklamodawców, dzięki czemu mogą tworzyć oni profil zainteresowań użytkownika i kierować dopasowane reklamy. Ukierunkowane pliki cookie nie przechowują w sposób bezpośredni danych osobowych a jedynie opierają się na informacjach pozwalających na zidentyfikowanie przeglądarek oraz urządzeń. Możliwe jest wyłącznie ukierunkowanych plików cookie.

5.     Zgoda użytkownika

      Niezbędne pliki cookie nie wymagają wyrażenia zgody przez Użytkownika. Natomiast pliki wydajnościowe, funkcjonalne i ukierunkowane wymagają udzielenia wcześniejszego zgody przez Użytkownika.

6.     Przechowywanie

Czas przechowywania plików cookie jest zależny od jego rodzaju i wskazany w tabeli poniżej.

RODZAJ

NAZWA

TYP

DOMENA

CZAS

OPIS

Reklamowy

_gcl_au

Third-party

oskar.com.pl

3 miesiące

Używane przez
Google AdSense do
eksperymentowania
z wydajnością reklam
w witrynach korzystających
z ich usług

Reklamowy

_gat_gtag_U
A_15208131
9_1

Third-party

oskar.com.pl

1 minuta

Plik cookie będący
częścią Google
Analytics używany
do ograniczania
zapytań

niezbędny

ASP.NET_SessionId

First-party

oskar.com.pl

sesja

Plik cookie ogólnego
przeznaczenia,
używany do
utrzymywania zmiennych sesji
użytkownika.

niezbędny

userid

oskar.com.pl

1 miesiąc

 

analityczny

_ga

First-party

oskar.com.pl

2 lata

Plik cookie służy do
rozróżniania
unikalnych
użytkowników
poprzez przypisanie
losowo
wygenerowanego numeru jako
identyfikatora klienta.

analityczny

_gid

First-party

oskar.com.pl

1 dzień

Plik cookie ustawiany
przez Google
Analytics.
Przechowuje i
aktualizuje unikalną
wartość dla każdej
odwiedzanej strony i
jest używany do zliczania i śledzenia
wyświetleń stron.

 

7.     Profilowanie

 1. W celach lepszego prowadzenia marketingu i dostosowania wyświetlanych reklam do preferencji, oczekiwań i indywidualnych potrzeb Użytkownika korzystamy z Profilowania.
 2. Dzięki Profilowaniu możemy przesyłać Użytkownikowi:
  a. spersonalizowane propozycje wyjazdowe, które lepiej odpowiadają jego zainteresowaniom oraz preferencjom

  b. kody rabatowe, nagrody
  c.  indywidualne prezenty na urodziny/ święta bądź inne okazje.
 3.  Pomimo Profilowania to Użytkownik podejmuje samodzielną i świadomą decyzję co do skorzystania z przesłanej propozycji, rabatu oraz nagrody.

8.      Aktualizacje polityki cookie

O wszelkich zmianach wykorzystywania jak również wprowadzenia nowych plików cookie, będziemy informować w niniejszej polityce cookie.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem plików cookie, dostępne jest w polityce prywatności